Identitet u amanet
identitet u amanet/4.04.2019.

Italija protiv rušenja Krstionice

identitet-u-amanet
  • Manstir Miholjska prevlaka
Autor fotografije:
Kaleidoskop media


Kr­sti­o­ni­ca hram Sve­tog Pe­tra Lov­ćen­skog, po­zna­ta kao Su­za Nje­go­še­va, odbranjena je u utorak, za­hva­lju­ju­ći ver­ni­ci­ma i sve­šten­stvu Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske, ko­ji su spre­či­li pri­stup je­di­ni­ca­ma spe­ci­jal­ne po­li­ci­je i in­spek­cij­skim orga­ni­ma ko­ji su do­ne­li od­lu­ku o nje­nom ru­še­nju.

Situacija na Ostrvu cveća i dalje je napeta, vlada velika neizvesnost i mogućnost da se policijske snage mogu iznenada pojaviti i srušiti Krstionicu. Iz tog razloga su organizovane neprekidne straže, a veliki broj vernika koji je vezan za Miholjsku prevlaku dolazi iz svih krajeva Crne Gore i Srbije kako bi monaštvu dao podršku.

I dok zva­nič­ni­ci cr­no­gor­ske vla­sti ćute, podrška stiže i iz Italije, iz ne­ka­da­šnje moć­ne Mle­tač­ke re­pu­bli­ke.

Sa druge strana Jadrana ­sti­glo je ne­sva­ki­da­šnje pi­smo po­dr­ške ver­ni­ci­ma i sve­šten­stvu. Pi­smo po­dr­ške pot­pi­su­je Ste­fa­no Val­de­gam­be­ri, re­gi­o­nal­ni sa­vet­nik ita­li­jan­ske Re­gi­je Ve­ne­to, sa se­di­štem u Ve­ne­ci­ji.

„Mi­holj­ska pre­vla­ka je zna­ča­jan spo­me­nik hri­šćan­ske kul­tu­re ne sa­mo za Cr­nu Go­ru već i za Me­di­te­ran i Evro­pu. Kao što je po­zna­to, u Bo­ki ko­tor­skoj je vla­da­la u od­re­đe­nom isto­rij­skom kon­tek­stu i Mle­tač­ka re­pu­bli­ka, či­ji smo na­sled­ni­ci mi iz Re­gi­je Ve­ne­to. U 15. ve­ku ma­na­stir Sve­tih arhan­ge­la u vre­me na­še vla­da­vi­ne u Bo­ki Ko­tor­skoj do­ži­veo je ru­še­nje i uni­šte­nje pra­vo­slav­nog mo­na­škog brat­stva – 72 mo­na­ha ko­ji su na tom pr­o­sto­ru na­sle­di­li mo­na­ški red Sve­tog Be­ne­dik­ta.

Ti­me je na­či­nje­na ne­mer­lji­va šte­ta ne sa­mo pra­vo­sla­vlju slo­ven­skog ju­ga već ce­lo­kup­nom hri­šćan­stvu. Zbog to­ga osu­đu­je­mo sva­ki akt ru­še­nja hra­mo­va i agre­si­je pre­ma hri­šća­ni­ma. Vest o na­me­ri dr­žav­nih orga­na Cr­ne Go­re da uklo­ne ma­lu kr­sti­o­ni­cu na Mi­holj­skoj pre­vla­ci nas je za­bri­nu­la jer sma­tra­mo da će to po­gor­ša­ti od­no­se iz­me­đu dr­ža­ve i cr­kve u va­šoj dr­ža­vi”, po­ru­čio je Val­de­gam­be­ri.

Re­gi­ja Ve­ne­to, pod­se­ća, da­la je pu­nu po­dr­šku Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj u ob­no­vi ma­na­sti­ra Sve­tog arhan­ge­la Mi­ha­i­la. „Vla­da Re­gi­je Ve­ne­to da­je pu­nu po­dr­šku upra­vi ma­na­sti­ra Sve­tog arhan­ge­la Mi­ha­i­la i mi­tro­po­li­je i na­da­mo se da će dr­žav­ni orga­ni u Cr­noj Go­ri ima­ti po­se­ban sen­zi­bi­li­tet za ovo ose­tlji­vo pi­ta­nje ko­je mo­že ozbilj­no na­ru­ši­ti od­no­se s hri­šća­ni­ma”, po­ru­čio je Val­de­gam­be­ri u pi­smu ma­na­stir­skoj upra­vi.


PROČITAJTE I:

CRNOGORCI RUŠE NJEGOŠEVU CRKVU


POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.
reklama box
reklama box
reklama box
reklama box