Identitet u amanet
identitet u amanet/4.04.2019.

Italija protiv rušenja Krstionice

identitet-u-amanet
  • Manstir Miholjska prevlaka
Autor fotografije:
Kaleidoskop media


Kr­sti­o­ni­ca hram Sve­tog Pe­tra Lov­ćen­skog, po­zna­ta kao Su­za Nje­go­še­va, odbranjena je u utorak, za­hva­lju­ju­ći ver­ni­ci­ma i sve­šten­stvu Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske, ko­ji su spre­či­li pri­stup je­di­ni­ca­ma spe­ci­jal­ne po­li­ci­je i in­spek­cij­skim orga­ni­ma ko­ji su do­ne­li od­lu­ku o nje­nom ru­še­nju.

Situacija na Ostrvu cveća i dalje je napeta, vlada velika neizvesnost i mogućnost da se policijske snage mogu iznenada pojaviti i srušiti Krstionicu. Iz tog razloga su organizovane neprekidne straže, a veliki broj vernika koji je vezan za Miholjsku prevlaku dolazi iz svih krajeva Crne Gore i Srbije kako bi monaštvu dao podršku.

I dok zva­nič­ni­ci cr­no­gor­ske vla­sti ćute, podrška stiže i iz Italije, iz ne­ka­da­šnje moć­ne Mle­tač­ke re­pu­bli­ke.

Sa druge strana Jadrana ­sti­glo je ne­sva­ki­da­šnje pi­smo po­dr­ške ver­ni­ci­ma i sve­šten­stvu. Pi­smo po­dr­ške pot­pi­su­je Ste­fa­no Val­de­gam­be­ri, re­gi­o­nal­ni sa­vet­nik ita­li­jan­ske Re­gi­je Ve­ne­to, sa se­di­štem u Ve­ne­ci­ji.

„Mi­holj­ska pre­vla­ka je zna­ča­jan spo­me­nik hri­šćan­ske kul­tu­re ne sa­mo za Cr­nu Go­ru već i za Me­di­te­ran i Evro­pu. Kao što je po­zna­to, u Bo­ki ko­tor­skoj je vla­da­la u od­re­đe­nom isto­rij­skom kon­tek­stu i Mle­tač­ka re­pu­bli­ka, či­ji smo na­sled­ni­ci mi iz Re­gi­je Ve­ne­to. U 15. ve­ku ma­na­stir Sve­tih arhan­ge­la u vre­me na­še vla­da­vi­ne u Bo­ki Ko­tor­skoj do­ži­veo je ru­še­nje i uni­šte­nje pra­vo­slav­nog mo­na­škog brat­stva – 72 mo­na­ha ko­ji su na tom pr­o­sto­ru na­sle­di­li mo­na­ški red Sve­tog Be­ne­dik­ta.

Ti­me je na­či­nje­na ne­mer­lji­va šte­ta ne sa­mo pra­vo­sla­vlju slo­ven­skog ju­ga već ce­lo­kup­nom hri­šćan­stvu. Zbog to­ga osu­đu­je­mo sva­ki akt ru­še­nja hra­mo­va i agre­si­je pre­ma hri­šća­ni­ma. Vest o na­me­ri dr­žav­nih orga­na Cr­ne Go­re da uklo­ne ma­lu kr­sti­o­ni­cu na Mi­holj­skoj pre­vla­ci nas je za­bri­nu­la jer sma­tra­mo da će to po­gor­ša­ti od­no­se iz­me­đu dr­ža­ve i cr­kve u va­šoj dr­ža­vi”, po­ru­čio je Val­de­gam­be­ri.

Re­gi­ja Ve­ne­to, pod­se­ća, da­la je pu­nu po­dr­šku Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj u ob­no­vi ma­na­sti­ra Sve­tog arhan­ge­la Mi­ha­i­la. „Vla­da Re­gi­je Ve­ne­to da­je pu­nu po­dr­šku upra­vi ma­na­sti­ra Sve­tog arhan­ge­la Mi­ha­i­la i mi­tro­po­li­je i na­da­mo se da će dr­žav­ni orga­ni u Cr­noj Go­ri ima­ti po­se­ban sen­zi­bi­li­tet za ovo ose­tlji­vo pi­ta­nje ko­je mo­že ozbilj­no na­ru­ši­ti od­no­se s hri­šća­ni­ma”, po­ru­čio je Val­de­gam­be­ri u pi­smu ma­na­stir­skoj upra­vi.


PROČITAJTE I:

CRNOGORCI RUŠE NJEGOŠEVU CRKVU


POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.