Aktuelno
aktuelno/14.06.2024.

Da li će VI dehumanizovati kulturu?

aktuelno
  • Luka Novaković
Autor fotografije:

Autori: Gordana Tadić, Duško Medić / Foto, vizual: Luka Novaković

 

U sveobuhvatnoj priči o uticaju veštačke inteligencije (VI) na različite oblasti, mnogo je nepoznanica i dilema kada je reč o kulturi. Šta zapravo znamo o veštačkoj inteligenciji? Koliko je kulturni radnici koriste u svom radu i na koji način? Kakva nas budućnost čeka u suživotu sa njom, hoće li se promeniti tradicionalni obrasci stvaralačkog čina?

Na ova pitanja odgovaramo kroz istraživanja na temu Mogućnosti i izazovi veštačke inteligencije (VI) u kulturi i medijima, kroz projekat Possibilities and Challenges of Artificial Intelligence in Culture and Media, koji realizujemo tokom 2024. godine.

Kroz serijal medijskih priloga istražujemo pozitivne i negativne uticaje VI medije, kreativni sektor, etiku i društvene interakcije, sa akcentom na autorska prava i poštovanje etičkih principa u njenom korišćenju. Naš cilj su informisanje o i razumevanje uticaja VI na kulturu i medije, ali i jačanje drugih medija i kulturnih poslenika da se nose sa izazovima koje VI donosi.

Pred vama je analiza ankete istraživanja magazina Kaleidoskop media čiji je cilj bio prikupljanje pouzdanih i relevantnih podataka o izazovima,  praksama i etičkim dilemama vezanim za upotrebu veštačke inteligencije u kulturi.

Anketa sprovedena od strane magazina Kaleidoskop Media (u periodu od 21. marta do 20. maja 2024. godine) prikupljala je podatke o izazovima, praksama i etičkim dilemama vezanim za upotrebu veštačke inteligencije u kulturi i umetnosti u Srbiji.

Istraživanje je obuhvatilo 145 radnika u kulturi i umetnosti, a rezultati ukazuju na niz ključnih stavova i zabrinutosti.

Iako korišćenje veštačke inteligencije u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji nije veliko (35,8 odsto anketiranih nikad nije koristilo VI u svom radu, 2,76% koristi svakodnevno, 17,93% povremeno, a 21,38% retko), većina ispitanika smatra da ona nosi potencijale za tehnički napredak, ali i značajne izazove vezane za etiku, autentičnost i regulaciju u oblasti kulture i umetnosti.

Više od 88 odsto anketiranih umetnika i kulturnih radnika zna ili delimično zna za koncept veštačke inteligencije, međutim 39 odsto nema dovoljno podataka o vlasništvu autorskih prava dela nastalih upotrebom VI, 19,3 odsto smatra da su prava zajednička, a 24,1 odsto da pripadaju autoru.

Anketirani su skeptični prema upotrebi VI u kreativnim procesima, posebno u književnosti, gde se sumnja u kapacitet VI da zameni ljudsku kreativnost.

Samo jedan odsto ispitanika je upoznato sa etičkim smernicama za VI koje je usvojila Vlada Srbije 2023.

Preko 80 odsto smatra da je potrebna edukacija o primeni VI, ali više od 70 odsto nije imalo prilike da učestvuje u edukativnim programima.

Anketirani vide negativne dugoročne posledice po umetnost i kulturu, uključujući nesigurnost u pravnu zaštitu autorskih pravadegradaciju umetničkog stvaralaštva i gubitak autentičnosti.

Sveukupno, anketa ukazuje na značajne izazove i potencijale u vezi sa upotrebom veštačke inteligencije u kulturi i umetnosti u Srbiji. Postoji visok nivo poznavanja koncepta VI, ali relativno nizak nivo stvarne upotrebe i informisanosti o etičkim smernicama. Edukacija se smatra ključnim elementom za poboljšanje situacije, dok je regulativa prepoznata kao neophodna za zaštitu autorskih prava i etičnost u upotrebi VI. Balansiranje između tehnoloških prednosti i očuvanja tradicionalnih vrednosti i autentičnosti umetničkog stvaralaštva ostaje ključni izazov za budućnost.

Zanimanje anketiranih

Najviše anketirnih (preko 35 odsto) radi/stvara u oblasti vizuelnih umetnosti, potom (preko 16 odsto) u oblasti književnostiFilmskoj umetnosti (preko 15,2 odsto)Odnosi sa javnošću (13,1 odsto)Muzičkoj umetnosti (skoro 12 odsto)Pozorišnoj umetnosti (devet odsto),… (vidi tabelu dole).

Starosna dob anketiranih

Najveći broj (30,3 odsto) anketiranih starosti su od 46 do 55 godina. Odmah iza njih su kulturnjaci starosne dobi od 36 do 45 godina (26,9 odsto), pa oni starosti preko 55 godine (18,6 odsto).

Upotreba veštačke inteligencije (VI) u profesionalnom radu radnika u kulturi

Preko pedeset odsto radnika u kulturi u Srbiji na pitanje Da li ste upoznati sa konceptom veštačke inteligencije u svojoj oblasti profesionalnog rada odgovorilo je da delimično zna o konceptu veštačke inteligencije važnim za sopstveni profesionalni rad, dok je 33 odsto kulturnih radnika u Srbiji upoznato sa konceptom veštačke inteligencije u svom profesionalnom radu. O veštačkoj inteligenciji i njenim konceptom nije upoznato 12 odsto radnika u kulturi.

Da su sa veštačkom inteligencijom u svom profesionalnom radu jednako upoznate sve starosne dobi radnika u kulturi govore nam podaci iz sledeće tabele.

Iako preko 88 odsto anketiranih “zna” ili “delimično zna” o veštačkoj inteligenciji, na pitanje Koliko često koristite veštačku inteligenciju (VI) u svom profesionalnom radu?, preko trećine (35,8 odsto) radnika u kulturi u Srbiji potvrdilo je da nikad nije koristilo veštačku inteligenciju u svom profesionalnom radu. Svakodnevno VI koristi 2,76 odstopovremeno (par puta mesečno) koristi 17,93 odsto, a retko i retko iz radoznalosti 21,38 odsto, odnosno 22,07 odsto.

Uticaji upotrebe veštačke inteligencije u umetnosti i kulturi

Najviše anketiranih 18,3 odsto radnika u kulturi je mišljenja da najbolje rezultate veštačka inteligencije može da proizvode u oblasti Vizuelnih umetnosti, potom u oblasti Istraživanja u kulturi, Dizajnu, Fotografiji, Književnosti, Kulturnoj baštini,… (Vidi ostale rezultate u tabeli dole).

Glavni nalazi analize otvorenih odgovora na pojašnjenje mišljenja o uspešnosti upotrebe VI u kreativnim oblastima, kao što su umetnosti i kultura, ukazuju da mišljenja anketiranih variraju, tj. da dominiraju stavovi o njenoj korisnosti u tehničkim i vizuelnim zadacima, ali se prema njenom potencijalu za kreativne procese pristupa sa sa većom dozom opreza i kritičnosti.

Veštačka inteligencija se smatra korisnom za tehničke zadatke kao što su restauracija, sistematizacija podataka, i brža realizacija dizajna, a posebno je istaknuto ubrzavanje procesa i olakšavanje zadataka u istraživanjima i projektovanju. Anketirani su mišljenje da veštačka inteligencija treba da se koristi kao pomoćno sredstvo u edukaciji i profesionalnom razvoju, naročito u oblasti istraživanja i pisanja. Takođe se ističe njen potencijal u oblasti muzeologije i očuvanja kulturne baštine.

Mnogi anketirani smatraju da VI daje najbolje rezultate u vizuelnim umetnostima, kao što su fotografija, grafički dizajn, i arhitektura. Smatra se da VI može da generiše visokokvalitetne vizuelne sadržaje i da pomogne u restauraciji i prezentaciji umetničkih dela.

Upotreba VI u književnosti izaziva skepticizam. Neki anketirani vide VI kao korisnu za lekturu, prevod i poboljšanje tekstova, ali sumnjaju u njen kapacitet da zameni ljudsku kreativnost u pisanju originalnih književnih dela.

Postoji podeljeno mišljenje anketiranih o ulozi VI u kreativnim procesima. Dok neki veruju da VI može značajno doprineti kreativnom stvaralaštvu, drugi smatraju da VI nema pravi kreativni potencijal i da je VI bolja kao alat za tehničke zadatke i pomoć u istraživanju.

Neki anketirani izražavaju zabrinutost zbog moguće zloupotrebe VI i naglašavaju potrebu za oprezom u njenoj upotrebi. Skepticizam je izražen i u vezi sa kapacitetom da veštačka inteligencija zameni ljudsku kreativnost. 

Da li veštačka inteligencija u ovom trenutku utiče na kulturu i kreativne industrije?

Preko pedeset odsto anketiranih je mišljenja da u ovom trenutku postoji uticaj veštačke inteligencije na kulturu i kreativne industrije, a 8,3 odsto anketiranih smatra da VI ne utiče na kulturu i kreativne industrije.

Stavovi anketiranih o uticaju veštačke inteligencije na kulturu i kreativne umetnosti raznolika su među anketiranim i kreću se, od entuzijazma zbog novih mogućnosti koje VI donosi, do zabrinutosti zbog potencijalnih negativnih posledica po autentičnost i kreativnost u umetnosti.

Pozitvni aspekti upotrebe i rasta uticaja veštačke inteligencije na kulturu i umetnost kreću se od mišljenja da VI može ubrzati procese u kreativnim industriijama, da ona omogućava bržu produkcjiu vizuelnih sadržaja i njhihovu dostupnost, da je izvor inspiracija, ali i alat za doterivanje radova, te da olakšava administrativne poslove, omogućavajući radnicima u kulturi da se više fokusiraju na kreativne aspekte.

Negativne aspekti upotrebe i rasta uticaja veštačke inteligencije na kulturu i umetnost navode zabrinutost anketiranih za hiperprodukciju i do manjka autentičnosti umetničkih dela, da mogu negativno uticati na prirodan proces stvaranja umetničkih dela, da se upotrebom VI često koriste radove umetnika bez njihove dozvole, te da sadržaji generisani VI mogu biti površni i nedovoljno kritički koncipirani.

Sveukupno, odgovori anketiranih ukazuju da VI pomera granice individualnih mogućnosti kreativaca, ali i dovodi u pitanje originalnost i autentičnost ideja. Te da je neophodna etička i zakonska regulacija upotrebe VI u kreativnim industrijama kako bi se zaštitili prava i interesi umetnika.

Da li smatrate da veštačka inteligencija može da obogati kulturno-umetničke izraze kreacijom novih formi u raznim oblastima?

Preko četrdeset odsto anketiranih smatra da veštačka inteligencija može da obogati kulturno-umetničke izraze kreacijom novih formi u raznim oblastima. Dok nešto preko 30 odsto njih smatra da to nije slučaj.

Da li smatrate etičkim korišćenje VI u kreativnom radu bez navođenja te činjenice pri prezentaciji rezultata?

Preko šezdeset odsto anketiranih smatra neetičnim korišćenje VI u kreativnom radu bez navođenja. Dok 13,8 odsto anketiranih ne vidi nikakav problem korišćenju veštačke inteligencije bez navođenja

Ko je vlasnik autorskih prava kada umetnik/stvaralac/kulturni radnik stvara uz pomoć veštačke inteligencije?

Preko 39 odsto anketiranih nema dovoljno podataka da zna ko je vlasnik autorskih prava dela koja se stvaraju uz pomoć veštačke inteligencije. 19,3 odsto njih smatra da su autorska prava zajednička, a 24,1 odsto da je vlasnika autorskih prava u tom slučaju sam umetnike/autor/stvaralac

Do kakvih bi neželjenih efekata moglo da dođe usled neprecizne zakonske regulative upotrebe VI u sferi kulture?

Anketirani su naglasili potrebu za pažljivim i detaljnim pristupom u regulisanju upotrebe VI u sferi kulture kako bi se izbegli brojni potencijalni problemi.

Česti su odgovori da neprecizna regulativa može dovesti do kršenja autorskih prava i plagijata. Da VI može koristiti zaštićene sadržaje bez adekvatnog priznanja ili nadoknade autorima.

Mnogo učesnika ističe da bi sudski postupci mogli postati predugi i skupi zbog nejasne regulative. Ovo bi dodatno opteretilo pravosudni sistem i usporilo pravdu.

Postoji zabrinutost anketiranih da bi kompanije koje stoje iza VI mogle neproporcionalno profitirati na račun stvaralaca, što bi moglo negativno uticati na ekonomski položaj umetnika.

Postoji strah da će VI dovesti do unifikacije i trivijalizacije umetničkih dela, što bi moglo ugroziti kreativnost i jedinstvenost umetničkog izraza.

Nekoliko učesnika je izrazilo zabrinutost zbog mogućih neetičkih postupaka i manipulacija sadržajem stvorenim pomoću VI.

Mnogi strahuju da bi korišćenje VI moglo smanjiti potrebu za živim autorima, što bi ugrozilo radna mesta i motivaciju za stvaralaštvo.

Mnogi odgovori ukazuju na problem definisanja vlasništva i autorstva nad delima stvorenim uz pomoć VI, što bi moglo dovesti do konflikata i nesigurnosti u pogledu intelektualne svojine.

Učesnici su zabrinuti da bi neprecizna regulativa omogućila zloupotrebe i izbegavanje odgovornosti za sadržaj stvoren pomoću VI.

Neki učesnici smatraju da je teško precizno regulisati ovu oblast i da bi svaki pokušaj mogao dodatno zakomplikovati procese umesto da ih pojednostavi.

Nekoliko odgovora naglašava potrebu za definisanjem regulative na globalnom nivou kako bi se izbegle neusklađenosti između različitih pravnih sistema.

Kakve dugoročne posledice može da proizvede nepostojanje zakonske regulative vezane za odnos VI i kulture?

U ocenjivanju dugoročnih posledica nepostajanja zakonske regulative vezane za odnos veštačke inteligencije i kulture najveći broj odgovora vidi negativne dugoročne posledice po umetnost i kulturu kao i nesigurnost u pravnu zaštitu autorskih prava. Ističu da postoje problemi u nemogućnosti utvrđivanja autorskih prava, omalovažavanju rada, pitanja plagijata, negativan uticaj na autentičnost kreativnih procesa, gubljenje značaja kreativnog rada, banalizaciju, unifikaciju, pogoršanje materijalne situacije autora, eksploatacija autorskog rada, nekontrolisano preuzimanje i distribuiranje podataka i degradaciju umetnika i umetničkog stvaralaštva.

Kakve rizike vidite u upotrebi VI u oblasti kulture?

Dok pojedini anketirani vide i pozitivne strane VI, većina ističe značajne rizike koji zahtevaju pažljivo upravljanje i regulaciju kako bi se očuvala autentičnost, kreativnost i etičnost u oblasti kulture i umetnosti. Ističe se rizik od hiperprodukcije i trivijalizacije sadržaja, što bi moglo ugušiti tradicionalno stvaralaštvo i autentične umetnike.

Postoji zabrinutost anketiranih da preveliko oslanjanje na VI može oslabiti kritičko mišljenje i maštovitost stvaralaca. Rizik je da umetnici postanu lenji i neinspirisani, oslanjajući se na VI umesto na sopstvenu kreativnost.

Veštačka inteligencija mogla bi racionalizovati radna mesta u kulturi, smanjiti broj umetnika i dovesti do pada cena originalnih umetničkih dela. Umetnici koji su vredno radili na usavršavanju svojih profesija mogli bi biti zanemareni i zamenjeni tehnologijom koja stvara bezlične i neemocionalne radove.

Pitanje autorstva i autorskih prava je ključno, jer VI može generisati dela koja oponašaju postojeće stilove ili reprodukuju poznate obrasce. Postoji strah od zloupotrebe i prevara, kao i problema sa pripisivanjem zasluga za radove stvorene uz pomoć VI.

Rizik od upotrebe VI vidi se i u nepostojanju adekvatne pravne regulative koja bi obuhvatila sve aspekte upotrebe VI u kulturi. Mnogi ispitanici ističu potrebu za jasnim pravilima i normama kako bi se sprečile zloupotrebe.

Veštačka inteligencija može doprineti dehumanizaciji kulture i društva, otupljivanju logičkog mišljenja i otuđenju ljudi od prirode i sopstvene kreativnosti. Ističe se opasnost od mehanizacije i obezduhovljenja umetnosti. 

Koje promene u oblasti kulture očekujete u narednim godinama usled napretka VI?

Anketirani reflektuju kompleksnost i raznolikost mišljenja o budućnosti kulture u svetlu napretka veštačke inteligencije, naglašavajući potrebu za pažljivim promišljanjem i regulisanjem ovog procesa.

Pojedini ispitanici veruju da će VI doneti tehnički napredak i omogućiti stvaranje novih umetničkih formi, uključujući interaktivne performanse i personalizovana kulturna iskustva. Oni očekuju poboljšanja u vizuelnim elementima i muzici, kao i ekspanziju digitalne umetnosti koja se sve više oslanja na primenu VI softvera.

Drugi, pak, izražavaju zabrinutost zbog hiperprodukcije i sve generičnije ponude sadržaja u svim oblastima kulture. Ti ispitanici očekuju smanjenje interesa za klasične umetničke forme i degradaciju kulturnog rada, uključujući smanjenje kvaliteta i motivacije pojedinaca.

Više ispitanika predviđa nestanak određenih profesija, posebno u oblasti dizajna i fotografije, dok neki veruju da će VI olakšati tehničke aspekte rada, ali će smanjiti potrebu za visoko obrazovanim radnicima u kulturi. Postoje i stavovi da će VI omogućiti stvaranje novih umetnika koji ranije nisu imali priliku zbog nedostatka talenta ili formalnog obrazovanja.

Mnogi anketirani smatraju da će biti potrebno donošenje zakona i regulativa koje će jasno definisati uslove pod kojima se VI sme koristiti u stvaranju sadržaja. Zaštita autorskih prava postaje ključni izazov, sa povećanom pojavom plagijata i zloupotreba.

Anketirani su zabrinuti zbog daljnje dehumanizacije društva i komercijalizacije kulture. Oni VI vide kao pretnju koja može dovesti do opšte profanizacije i obezličenja umetničkog čina.

Ispitanici očekuju globalizaciju kulturnih sadržaja, ali i potpunu reviziju sistema vrednosti i poimanja kulture. Neki veruju da će VI omogućiti brže rezultate, ali i izazvati opštu transformaciju kulturnih tokova.

Ispitanici izražavaju različite stavove o uticaju VI na kulturu, sa mnogima koji su nesigurni ili nemaju jasno mišljenje o budućim promenama. Dok neki predviđaju pozitivne promene uz zakonsku regulativu, drugi su pesimisti koji očekuju negativne posledice na kreativnost i autentičnost umetničkog stvaranja. 

Da li ste upoznati sa Etičkim smernicama za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije? (Smernice je usvojila Vlada Republike Srbije 2023.)

Svega jedan odsto anketiranih je upoznato sa Etičkim smernicama za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije koje je Vlada Republike Srbije usvojila 2023. godine. Preko osamdeset odsto anketiranih (83 odsto) nije upoznato sa ovim smernicima. 

Smatrate li da je neophodna edukacija kulturnih radnika vezana za primenu VI u kreativnom sektoru?

Više od osamdeset odsto (83,4 odsto) anketiranih smatra da je neophodna edukacija kulturnih radnika vezana za primenu veštačke inteligencije u kreativnom sektoru. Svega 4,1 odsto anketiranih smatra da edukacija kulturnih radnika nije neophodna

Da li ste imali priliku da učestvujete u edukativnim programima ili radionicama koje se bave primenom veštačke inteligencije u vašoj oblasti?

Više od sedamdeset odsto anketiranih nije imalo prilike da učestvuje u edukacijama koje se bave primenom veštačke inteligencije. Svega 6,2 odsto anketiranih učestovalo je u ovakvim edukativnim programima ili radionicama.

Koje su prednosti i nedostaci upotrebe veštačke inteligencije u stvaralačkim procesima u kulturi i umetnosti?

Veštačka inteligencija u stvaralačkim procesima ima potencijal da donese brojne koristi, ali takođe nosi sa sobom značajne izazove i rizike mišljenje je anketiranih radnika u kulturi. Ključno je pronaći balans između korišćenja tehnoloških prednosti i očuvanja autentičnosti, etičnosti i emocionalne dubine umetničkih dela.

Prednosti upotrebe VI anketirani vide u ubrzavanju određene faze stvaralačkog procesa, čime omogućava brže postizanje rezultata, da korišćenje veštačke inteligencije može omogućiti širu dostupnost stvaralačkih alata, te da korišćenje veštačke inteligencije može doneti nove mogućnosti i perspektive u umetničkom izražavanju, omogućavajući stvaranje unikatnih dela.

Nedostaci upotrebe VI anketirani vide u mogućnosti da ona može dovesti do gubitka autentičnosti i originalnosti umetničkih dela. Postoji zabrinutost oko nemoralne i neetičke upotrebe veštačke inteligencije, kao što je plagijat ili predstavljanje rada VI kao autentičnog ljudskog rada. Korišćenje veštačke inteligencije isključivo za eksploatacione namere može rezultovati zloupotrebom u finansijske i političke svrhe. Strah od uniformnosti i banalizacije umetničkih dela zbog prevelikog oslanjanja na algoritme koji recikliraju postojeće matrice i stereotipe.Veštačka inteligencija nije u stanju da replicira emocionalne i intuitivne aspekte stvaranja, što može dovesti do “hladnih” i “bezdušnih” dela. 

Kako se može očuvati integritet tradicionalne kulture u eri veštačke inteligencije?

Sumirajući mišljenja anketiranih na pitanje o očuvanju integriteta tradicionalne kulture u eri veštačke inteligencije, izdvajmo da mnogi ispitanici smatraju da je potrebno jasno zakonski regulisati upotrebu veštačke inteligencije (VI) u oblasti kulture. Pojedini anketirani predlažu zabranu ili radikalno ograničenje upotrebe VI u kulturnim stvaranjima kako bi se zaštitio integritet tradicionalne kulture.

Ističe se značaj edukacije kako stvaralaca tako i šire javnosti o vrednostima i zaštiti tradicionalne kulture. Te, prepoznavanje i forsiranje ljudske kreativnosti, intelektualnog razvoja i duhovne pozadine u umetničkom stvaranju kao kontrapunkt veštačkoj inteligenciji.

Predloženo je ulaganje u kulturu, poboljšanje položaja umetnika i umetničkih istraživanja, kao i briga o kulturnoj baštin uz promovisanje tradicionalnih kulturnih vrednosti, naročito u obrazovnim institucijama, kako bi se očuvala svest o značaju ljudskog rada.

Neki ispitanici veruju da veštačka inteligencija može postati deo kulture, ali da neće poništiti tradicionalnu kulturu već će se razvijati paralelno. 

Smatrate li VI korisnom pri apliciranju na konkurse?

Preko trećine anketiranih (35 odsto) smatra veštačku inteligenciju korisnom pri apliciranju na konkurseOsamnaest odsto ne vidi njihovu korisnost za razvoj aplikacija koje se prijavljuju na konkursima, dok 47 odsto ne zna ništa o korisnosti VI pri apliciranju na konkurse

Šta je korisno, na koji način VI olakšava, koliko se oslanjate na nju…?

Većina anketiranih vidi korisnost veštačke inteligencije u tehničkim aspektima apliciranja na konkurse, kao što su brže generisanje i sortiranje podataka, pisanje motivacionih pisama i CV-a, i ispravljanje gramatičkih grešaka. Međutim, postoji značajna zabrinutost oko etičkih pitanja, autentičnosti, i kreativnosti, kao i nedostatka poverenja i iskustva u korišćenju VI. Uprkos ovim izazovima, veštačka inteligencija se često vidi kao koristan alat koji može olakšati i ubrzati proces apliciranja, ali uz potrebu za nadzorom i kontrolom kako bi se osigurala etičnost i originalnost sadržaja.


Istraživanje je deo medijskog projekta Possibilities and Challenges of Artificial Intelligence in Culture and Media, magazina Kaleidoskop media, koji se realizuje tokom 2024. Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.kaleidoskop-media.com

Preuzimanje vizuala projekta je dozvoljeno uz prethodnu pisanu saglasnost putem mejla: gordana.tadic@kaleidoskop-media.com


Projekat se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova koji finansira Ambasada SAD, a administrira Nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove NUNS i Ambasade SAD, već isključivo autora.


PROČITAJTE I:

REZULTATI ANKETE MEDIJSKIH RADNIKA I IZAZOVI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U MEDIJIMA

PAVLE ZLATIĆ: IZAZOVI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U MEDIJIMA


Svi sadržaji na portalu magazina Kaleidoskop media su besplatni, a sajt se finansira isključivo donacijama čitalaca i prijatelja.

Podržite rad našeg magazina OVDE


 

POVEZANE VESTI
button left button right
KATEGORIJA VESTI
button left button right

Komentari

Vaš komentar je uspešno prosleđen na odobravanje.